novini.mk
 

Македонска берза

Вредност на акциите за ден 27.10.2016

Шифра на ХВ / ИздавачПросечна ценаПромена

Важно!!!
- Времето на објавување на веста кое е прикажано, е време кога веста е внесена во Novini.mk
- Сите вести на Novini.mk се преземени од други медиуми, и затоа Novini.mk не презема никаква одговорност за точноста на информациите кои се објавуваат.