novini.mk
 

Сите поврзани вести

Што часот на раѓање открива за вас?

2013-10-05 15:23:14 - Think
Освен денот, и часот на раѓање може да го открие карактерот.Денот се дели во шест периоди. Притоа, првиот период е од полноќ до 4 часот наутро, потоа од 4 до 8 часот, третиот од 8 до 12, пот...

Важно!!!
- Времето на објавување на веста кое е прикажано, е време кога веста е внесена во Novini.mk
- Сите вести на Novini.mk се преземени од други медиуми, и затоа Novini.mk не презема никаква одговорност за точноста на информациите кои се објавуваат.